Jump to content

Guidelines

Regulamin korzystania z serwisu perkusja.org

 

§1 Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia przez Perkusja.org usług dostępu do materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz usług elektronicznych udostępnianych w serwisie Perkusja.org
2.    Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu Perkusja.org wraz z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązku Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami za pośrednictwem Serwisu.
3.    Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przez skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację Regulaminu.
4.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2 Definicje
1.    Serwis – Strona internetowa Perkusja.org i podległe jej podstrony / subdomeny składające się na platformę internetową z elementami społecznościowymi, zawierający kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, a w szczególności Usług umożliwiających Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie treści, zamieszczanie zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z wewnętrznej poczty elektronicznej.
2.    Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, posiadająca Profil (Użytkownik zarejestrowany) lub nieposiadająca Profil (Użytkownik niezarejestrowany). Użytkownik zarejestrowany może korzystać z Serwisu. Rejestracja w serwisie polega na przesłaniu przez Użytkownika  formularza rejestracyjnego* i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Osoby niepełnoletnie (13-18 lat), w celu rejestracji i korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę od swoich rodziców lub prawnych opiekunów i przedstawić ją na wezwanie  Administratora serwisu Perkusja.org
3.    Profil – zbiór informacji prezentujących i opisujących Użytkownika.
4.    Usługi - Dostęp do Usług jest możliwy tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terenie Polski
a)    Usługi społecznościowe – bezpłatne usługi zapewniające Użytkownikom korzystanie z Serwisu
b)    Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych w Serwisie, prowadzenie kampanii reklamowych, boksy reklamowe, słowa kluczowe.
5.    Galeria –  zbiór  zdjęć,  plików  audio  i  wideo  utworzony  przez  zarejestrowanego Użytkownika i prezentowany na stronach danego Serwisu.
6.    Forum - forum dyskusyjne i czat dla zarejestrowanych Użytkowników, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym Serwisem.
7.    Komentarze – automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów
8.    Materiały – wszelkie treści zamieszczane na stronach Serwisu przez zarejestrowanego Użytkownika w szczególności w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.
9.    Regulamin – oznacza niniejszy regulamin , przy czym jego zapisy obowiązują wszystkich Użytkowników serwisu (zarejestrowanych i niezarejestrowanych).

 

§3 Prawa i obowiązki
1.    Użytkownik
1.1.    Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich,  praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu w szczególności zabronione jest kopiowanie, nagrywanie, udostępnianie, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych w serwisie przez osoby trzecie.

1.2.    Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz powstrzymać się od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

1.3.    Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Profilu w Serwisie oraz zamieszczania Treści zgodnie z Regulaminem przy uwzględnieniu:

- Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do wykorzystywania Materiałów
- Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenia przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
- Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie

1.4.    Użytkownik Serwisu ma prawo do żądania usunięcia swojego Profilu w Serwisie bez podania przyczyny.

1.5.    Nie jest dozwolone zamieszczanie Treści które:
- zawierają dane osobowe i teleadresowe
- są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej
- zawierają treści uznane jako SPAM, niebędące tematycznie związane z Perkusja.org lub przypominają komunikaty i ogłoszenia
- stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych
- naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne
- uniemożliwiają lub utrudniają możliwość korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników

1.6.    Nicki, loginy, avatary, emblematy oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) Użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego, reklamowego, związanego z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane. Wyjątek stanowią Użytkownicy, którzy uzyskali pisemną zgodę Administratora Serwisu.
1.7.    Odpowiedzialność Użytkownika – W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec Serwisu Perkusja.org z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich , praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, dóbr osobistych, w tym praw do wizerunku przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt o ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Serwisowi Perkusja.org przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Perkusja.org, zobowiązuje się także zwolnić Serwis z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty jakie Perkusja.org poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym.

2.    Serwis Perkusja.org

2.1    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów zamieszczony przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków. Serwis zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika w szczególności jeżeli treść lub charakter Treści jest bezprawny, niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny, łamiący prawo, ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści zakazane.

2.2    Dostęp do Serwisu lub profilu może zostać zablokowany w przypadku gdyż Użytkownik:
a)    Podał nieprawdziwe dane lub dane te nie zostały zaktualizowane
b)    Użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników
c)    Zamieszcza niezwiązane z tematem Serwisu Treści lub powtarza je wielokrotnie
d)    Wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich
e)    Podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników
f)    Zamieszcza w serwisie skrypty i programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu
g)    Narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.

2.3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.

2.3    Serwis bez uzyskania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do:
a)    Prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, poradniczej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług, lokowania produktów. Materiały reklamowe będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
b)    Publicznego udostępniania wpisów, galerii, wypowiedzi na forum, ogłoszeń i komentarzy Użytkownika w ramach portali socialmedia należących do Serwisu (Facebook, Instagram, Youtube, etc.)
c)    Zmiany regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia Profilu Użytkownika.
d)    Jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Serwisu, zaprzestania jego prowadzenia, a także zaprzestania prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

2.4    Serwis ma obowiązek usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika w terminie 7-14 dni roboczych. Usunięcie profilu odbywa się po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

 

§4 Postanowienia ogólne

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie Perkusja.org

 

* w przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do wypełnienia formularza będącego Załącznikiem nr 1 Regulaminu Serwisu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Miejscowość i data:

Imię i nazwisko (rodzica / opiekuna prawnego):

Adres zameldowania:

Adres korespondencyjny:

PESEL:

Zgadzam się na założenie przez mojego syna/córkę: (Imię i nazwisko dziecko)

profilu użytkownika w Serwsie Perkusja.org

Podpis rodzica / opiekuna prawnego